รับสอนพิเศษสังคม ป.3 เทอม1 ช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม

รับสอนพิเศษสังคม ป.3 เทอม1 ช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม เปิดรับสอนพิเศษสังคมตั้งแต่ระดับ ประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย มีแบบเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้น้องๆจำได้ง่ายขึ้น มีการสรุปเนื้อหาให้สั้นและกระชับลง ง่ายต่อการอ่าน น้องๆสามารถลงเรียนพิเศษสังคมล่วงหน้าได้ หรือต้องการเรียนปรับพื้นฐานก็สามารถลงเรียนได้ที่ “จุฬาติว” ภาคเรียนที่ 1 สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ศาสนาน่ารู้ -ศาสนาของเรา -เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ -ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา -พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย -พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก -หลักธรรมนำชีวิต -เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เราเป็นคนไทย -วิถีชีวิตของเรา -ประชาธิปไตยในชุมชน สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน – เศรษฐาสตร์เบื้องต้น – รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ภาคเรียนที่ 2 สาระที่ … Read more