GAT / PAT คืออะไร

เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 % 2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 % ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ 1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 4. PAT 4 … Read more